GDPR

Vážení Klienti,

Společnost 4v1 Consulting s.r.o., IČ: 26821648, se sídlem Smetanova 1340, 755 01 Vsetín (dále "Daňová kancelář") poskytuje služby v oblasti účetnictví, personalistiky a daňového poradenství. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) bychom Vás chtěli seznámit s tím, jak budou Vaše osobní údaje, jež nám poskytnete, zpracovány.

Správce osobních údajů

Daňová kancelář vystupuje v pozici správce (ad 1. až 5.) a zpracovatele (ad 6. až 8.) osobních údajů při poskytování daňového poradenství a služeb souvisejících se zpracováním účetní, mzdové a daňové agendy, jmenovitě:

 1. Zpracování daňového tvrzení;
 2. Poskytování ostatního daňového poradenství;
 3. Identifikace Klientů dle AML zákona;
 4. Vedení vlastního účetnictví;
 5. Vedení spisové evidence;
 6. Vedení účetnictví Klienta;
 7. Zpracování mzdové agendy Klienta;
 8. Daňového poradenství poskytovaného Klientovi.

Rozsah a účel zpracování a zdroje osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme na základě uzavřené smlouvy s Klientem, který může být v pozici Správce údajů nebo Subjektu údajů v závislosti na charakteru poskytovaných služeb. Právním základem zákonného zpracování osobních údajů Daňovou kanceláří je dále oprávněný zájem Klienta, oprávněný zájem Daňové kanceláře a plnění právních povinností.

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu, v jakém je Klient poskytl v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s Daňovou kanceláří, nebo jak byly shromážděny z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, apod.)

Rozsah osobních údajů sestává z:

 • identifikačních údajů: jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, číslo dokladu totožnosti v případě cizích státních příslušníků;
 • kontaktních údajů: adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, telefonní číslo, elektronická adresa;
 • doplňujících údajů: pohlaví, státní občanství, zdravotní pojišťovna, informace o nejvyšším dosaženém vzdělání, číslo bankovního účtu, místo výkonu práce, informace o pracovní pozici, informace o typu pracovního poměru, informace o trvání pracovního poměru, informace o týdenním úvazku, informace vyplývající ze mzdového výměru, informace o předchozím zaměstnavateli, informace z rodných listů dětí, informace o případných insolvenčních nebo exekučních řízeních, informace z dokladu o invalidním důchodu, informace z dokladu o ZTP, informace z dokladu o studiu, informace z potvrzení o zdanitelných příjmech od předchozích zaměstnavatelů, informace z potvrzení k prokázání možného odpočtu daňového základu (např. penzijní pojištění, darování krve aj.)

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí pověření pracovníci Daňové kanceláře a je prováděno v prostorách klienta nebo v sídle společnosti. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Daňová kancelář je povinna zpracovávat osobní údaje v souladu s právním předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a se Zákonem o ochraně osobních údajů.

Přístup k osobním údajům a další zpracovatelé

Přístup k osobním údajům mají příjemci osobních údajů, tj. orgány finanční a celní správy, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Český statistický úřad, exekutorské úřady a subjekty určené pokyny Klienta. Pro zpracování osobních údajů využíváme služeb správce IT Daňové kanceláře, se kterým je uzavřena dohoda o mlčenlivosti a který zajišťuje náležitou ochranu práv subjektů údajů dle platných právních předpisů.

K zajištění zabezpečení a ochrany údajů přijala Daňová kancelář závazná technická a organizační opatření. Všichni zaměstnanci Daňové kanceláře jsou proškoleni a smluvně zavázáni k povinnosti mlčenlivosti.

Doba zpracování

Získané osobní údaje budou uloženy po dobu trvání našeho smluvního vztahu, a následně po dobu až 20 let z důvodů oprávněného zájmu a ochrany právních nároků Daňové kanceláře. Údaje potřebné pro plnění našich právních povinností budou uchovávány po dobu vyžadovanou právními předpisy, nejvýše však po dobu 10 let.

Práva Klientů související se zpracováním

Klienti Daňové kanceláře mají právo na:

 • Přístup k jejich osobním údajům;
 • Opravu poskytnutých osobních údajů;
 • Výmaz poskytnutých osobních údajů;
 • Omezení zpracování osobních údajů;
 • Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě podezření, že Daňová kancelář provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, může Klient požádat Daňovou kancelář o vysvětlení, popř. vznést námitku proti zpracování a požadovat, aby bylo zajištěno odstranění vzniklého stavu. Tímto není dotčeno právo Klienta obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Požádá-li Klient o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, má Daňová kancelář povinnost tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Daňová kancelář má oprávnění v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.


Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Daňovou kanceláří a Klientem jsou příslušné české soudy.


Za daňovou kancelář 4V1 Consulting s.r.o.,

Helena Vránová, daňový poradce 3476