Informace o zpracování osobních údajů

Vážení Klienti,

Společnost 4V1 Consulting s.r.o., IČ: 26821648, se sídlem Smetanova 1340, 755 01 Vsetín (dále "Daňová kancelář") poskytuje daňové poradenství a služby související se zpracováním účetní, mzdové a daňové agendy. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) bychom Vás chtěli seznámit s tím, jak budou Vaše osobní údaje, jež nám poskytnete, zpracovány.

Správce osobních údajů

Daňová kancelář vystupuje v pozici správce (ad 1. až 5.) a zpracovatele (ad 6. a 7.) osobních údajů při poskytování daňového poradenství a služeb souvisejících se zpracováním účetní, mzdové a daňové agendy, jmenovitě:

 1. Zpracování daňového tvrzení;
 2. Poskytování ostatního daňového poradenství;
 3. Identifikace a kontrola Klienta dle AML zákona;
 4. Vedení vlastního účetnictví;
 5. Vedení spisové evidence;
 6. Vedení účetnictví a daňové evidence Klienta;
 7. Zpracování mzdové agendy Klienta.

Rozsah a účel zpracování a zdroje osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme na základě uzavřené smlouvy s Klientem, který může být v pozici správce údajů nebo subjektu údajů v závislosti na charakteru poskytovaných služeb. Právním základem zákonného zpracování osobních údajů Daňovou kanceláří je dále oprávněný zájem Klienta, oprávněný zájem Daňové kanceláře a plnění právních povinností.

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu, v jakém je Klient poskytl v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s Daňovou kanceláří, nebo jak byly shromážděny z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, apod.)

Rozsah osobních údajů sestává z:

 • identifikačních údajů: jméno, příjmení nebo obchodní firma, IČ, DIČ, rodné příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, místo narození, číslo dokladu totožnosti;
 • kontaktních údajů: adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, telefonní číslo, elektronická adresa;
 • údajů o ekonomických transakcích: číslo bankovního účtu, položka zboží nebo služby (smluvní plnění) a cenové údaje;
 • doplňujících údajů: pohlaví, státní občanství, zdravotní pojišťovna, informace o nejvyšším dosaženém vzdělání, místo výkonu práce, informace o pracovní pozici, informace o typu pracovního poměru, informace o trvání pracovního poměru, informace o týdenním úvazku, informace vyplývající ze mzdového výměru, informace o předchozím zaměstnavateli, informace z rodných listů dětí, informace o případných insolvenčních nebo exekučních řízeních, informace z dokladu o invalidním důchodu, informace z dokladu o ZTP, informace z dokladu o studiu, informace z potvrzení o zdanitelných příjmech od předchozích zaměstnavatelů, informace z potvrzení k prokázání možného odpočtu daňového základu (např. penzijní pojištění, darování krve aj.)

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí pověření pracovníci Daňové kanceláře a je prováděno v prostorách Klienta nebo v sídle Daňové kanceláře. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Daňová kancelář je povinna zpracovávat osobní údaje v souladu s právním předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a se Zákonem o ochraně osobních údajů.

Přístup k osobním údajům a další zpracovatelé

Přístup k osobním údajům mají příjemci osobních údajů, tj. orgány finanční a celní správy, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Český statistický úřad, exekutorské úřady a subjekty určené pokyny Klienta. 

Pro zpracování osobních údajů využívá Daňová kancelář služeb dodavatelů softwarového vybavení, IT služeb včetně cloudových uložišť a služeb zajišťujících IT bezpečnost. V některých případech se tito dodavatelé stávají zpracovateli osobních údajů, přičemž jsou oprávněni nakládat s osobními údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke kterému byli Daňovou kanceláří pověřeni a zajišťují náležitou ochranu práv subjektů údajů dle platných právních předpisů. Pokud Daňová kancelář využívá cloudových uložišť, jsou zásadně umístěna v rámci EU.

K zajištění zabezpečení a ochrany údajů přijala Daňová kancelář závazná technická a organizační opatření. Všichni zaměstnanci Daňové kanceláře jsou proškoleni a smluvně zavázáni k povinnosti mlčenlivosti.

Doba zpracování

Získané osobní údaje budou uloženy po dobu trvání našeho smluvního vztahu, a následně po dobu až 20 let z důvodů oprávněného zájmu a ochrany právních nároků Daňové kanceláře. Údaje potřebné pro plnění našich právních povinností budou uchovávány po dobu vyžadovanou právními předpisy, nejvýše však po dobu 10 let.

Práva Klientů související se zpracováním

Klienti Daňové kanceláře mají právo na:

 • Přístup k jejich osobním údajům;
 • Opravu poskytnutých osobních údajů;
 • Výmaz poskytnutých osobních údajů;
 • Omezení zpracování osobních údajů;
 • Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě podezření, že Daňová kancelář provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, může Klient požádat Daňovou kancelář o vysvětlení, popř. vznést námitku proti zpracování a požadovat, aby bylo zajištěno odstranění vzniklého stavu. Tímto není dotčeno právo Klienta obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Požádá-li Klient o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, má Daňová kancelář povinnost tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Daňová kancelář má oprávnění v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.


Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Daňovou kanceláří a Klientem jsou příslušné české soudy.

Daňová kancelář si vyhrazuje právo tyto Informace o zpracování osobních údajů změnit. Změna bude provedena zveřejněním na webových stránkách Daňové kanceláře a je účinná do 30 dnů ode dne zveřejnění.


4V1 Consulting s.r.o.

Helena Vránová, daňový poradce ev. č. 3476